การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

+ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญเรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

+โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

+โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

+ การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

+ ติดป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบึงเจริญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต้านการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓

+ ภาพกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงเจริญในการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

+ภาพกิจกรรมจิตอาสาเทศบาลตำบลบึงเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๓