• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 2

เมื่อวานนี้ 6

สัปดาห์นี้ 36

เดือนนี้ 2

ทั้งหมด 13204

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

งานกิจการสภาเทศบาล

งานกิจการสภาเทศบาล

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 คร้งที่ 1/2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้งที่ 1/2562

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562 

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562 

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสมัยสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

- รายงานการปะชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

foot33