• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 30

เดือนนี้ 230

ทั้งหมด 15757

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

งานกิจการสภาเทศบาล

งานกิจการสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2560

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 คร้งที่ 1/2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้งที่ 1/2562

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562 

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562 

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562

-ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสมัยสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

- รายงานการปะชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

- รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริฐ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ

-ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสภาประจำปี 2564 ระยะเวลาและวันเริ่มต้านประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. 2565

-ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยแรก ประจำปี 2564

-ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564

-ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564

-ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564

-ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ

-ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสภาประจำปี 2565 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2566

-ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเจริญ สมัยแรก ประจำปี 2565

foot33