• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 2

เมื่อวานนี้ 6

สัปดาห์นี้ 36

เดือนนี้ 2

ทั้งหมด 13204

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

มาตรการในการป้องกันการทุจริต

มาตรการในการป้องกันการทุจริต

-ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

-ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

-ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรืื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

-ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

-ประกาศเทศบาลตำบลบึีงเจริญ เรื่อง มาตรการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประกาศ ณว วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

-ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

-ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

-ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

-แจ้งเวียนประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

-แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการความร่วมมือการทุจริต ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

-แจ้งเวียนนโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

ITA

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  - ติดตามการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ITA)>>> คลิกดาวโหลด

   - รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึีงเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ITA)

  - แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเพื่อรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  - แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงเจริญ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  - การประชุมติดตามชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลตำบลบึงเจริญ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

   - รายงานสถานการณ์การเข้าใช้งานระบบเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA)

  -ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน (ITA) แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเพื่อรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

foot33