• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 30

เดือนนี้ 230

ทั้งหมด 15757

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือสำหรับประชาชน

 ๑. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม๋) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๒. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๓. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๔. การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

๕. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

๖.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

๗. การรับชำระภาษีป้าย

๘. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๙.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

๑๐. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

๑๑. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

๑๒.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๑๓. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๑๔.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร

๑๕. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หริอทางสาธารณะ

๑๖. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๑๗. การขอใบอนุญาตประกอบกิกจารรับทำการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล

๑๘. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

๑๙. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒๐. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒๑. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน

๒๒.  การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)

๒๓. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ (ส่วนภูมิภาค)

๒๔.การแจ้งประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)

๒๕. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)

๒๖.การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

๒๗. การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

๒๘.ช่วยเหลือสาธารณภัย

๒๙. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

๓๐. การขออนุญาาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

๓๑. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

๓๒. การแจ้งขุดดิน

๓๓. การแจ้งถมดิน

๓๔. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

๓๕. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑

๓๖. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒

๓๗. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒

๓๘. การขออนุุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓

๓๙. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๔๐ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๔๑ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๔๒ การแจ้งก่อสร้างอาคารมาตรา ๓๙ ทวิ

๔๓ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

๔๔ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

๔๕ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

๔๖. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน (ค ลักษณะที่ ๑,ง และ จ ลักษณะที่ ๑)

๔๗. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง

๔๘. การทดสอบถังครบวาระย่อยที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ

๔๙. การทดสอบถังครบวาระระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ

๕๐. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 + ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลบึงเจริญ  

foot33