• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 30

เดือนนี้ 230

ทั้งหมด 15757

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ทต.บึงเจริญ

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ทต.บึงเจริญ

สำนักปลัด(ด้านงานอื่นๆ)
- คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอมีบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
- คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
- แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาสถานที่ราชการ
- แบบคำขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
- การตรวจแนะนำของ จพง.ท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- บันทึกการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เรื่องร้องเรียน
- แบบใบขอยกเลิกวันลา
- แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
- แบบใบลาพักผ่อน
- แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
- ใบลาออกจากสมาชิก
- หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ด้านจัดเก็บรายได้
- แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
- แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป.4)
- คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 
ด้านงานจดทะเบียนพาณิชย์
- คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
- ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์
 
ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
- คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
   กรณีทั่วไป
     - ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
     - ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต
 
ด้านสาธารณสุข
- แบบคำขอรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
- คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
- คำขอรับหนังสือรับรอง การแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
- คำขออายุใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
- แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
- คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
- คำขออนุญาตรับใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ใบสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเจริญ
- ใบสมัครเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงเจริญ
 
ด้านสวัสดิการและสังคม
- แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
- แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
- แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

foot33